Sunà i campàn a martél par prutestà cuntra i tàŝ

Sunà i campàn a martél par prutestà cuntra i tàŝ

di Pino Pagani

Tra i tanti artài ‘d giurnài ca i tràtun argumént stòrìch, in d’la pìgna ‘d vün di trì vèc armadi nal seminteràd, pién cèp ad “carta” - tame diŝèva la mà di mè fiôi ca in chi dì chì j èn bèle cinch àni c’l’ha ciapàd un’altra via , ciuè l’è ‘ndài inànŝ a prenutà ‘n pòst anca par nüm, tame pénsi cun fed, viŝìn a Lü – bén alura diŝarò ca sü ‘n’edisiòn milanéŝa dal giurnàl Avenire d’la d’la prima metà dal dümìla e sés , gh’è publicàda ‘na nutìŝia c’l’andaréŝ pròpi tant bén anca incô. La stunaréŝ pròpi miga!

Apéna dopu ‘l mila-e-cincént a Milàn, quéla ca ura i ciàmun metròpuli ma ca ai mè témp, quand ca s’èri fiulìn, agh diŝèvum: “la casinàŝa”, ben chì, propi chì, i milanéŝ, i han fai sunà i campàn a martél, par prutestà cuntra i tàŝ ca i spagnôi, c’alùra cumandèva, j èvun mìŝ. Tàŝe nôve parchè - i diŝèvun - ca i gh’èvun da quarcià le tante spése militàr, aumentàde par via d’le cuntìnue guère, guerìlia e scaramüce un po’ dapartüt. Sa fém un paragon cul dì d’incô, anca sa chi na guèrna da Cudògn, Lod, Milan e Ruma ca j èn d l’istés culùr, i dìŝùn al cuntràri, ogni minüt bisugnaréŝ dìgh al secrista da stà lì suta ‘l campanìn in pianta stàbil, prunt a tirà la corda ‘d “biasòn” al campanòn püŝè gròŝ d’la tùr d’la paròchia ‘d San Biàŝ. Gh’è pü le corde, ma i campan i sùnun istés cun ‘na tastièra ‘d cumpiütèr par via d’la curént elétrica. ‘Na cumudità! Par turnà a la nutìŝia da ca stòria chì, ciuè quéla di campan a martél, sém tame e quant i milanéŝ, i gh’ èvun da pagà. I buletìn ad pagamént i èrun da cincént, sés’cént e mila scüd in or. A secùnda ‘d quant i èrun i sò pusedimént e i sò guadàgn’.

Ura quand ca sa sént al campanòn ad Trabatòn, al sant arciprét ad Malè – tame diŝèva mè nona Pepìna – as limitém a dì, cun cal bèl cèrgh di nosti vèc’ “dumàn matìna gh’ém l’àqua fin ai pé” e miga ai pè cun la vucal “e” acüta ciuè acentàda tame i dìŝun i nosti “cüŝìn” casalìn. Quand am sénti cun mè cugnàda fém ‘na bèla ridàda cun gust!

Le còŝe di campanòn ad Cudògn e ‘d Malé j èn divèrse. Vüna ad quéle, forse la püsè bèla, m’l’ha cüntàda – l’altor dì - l’om ad Giülia, na mè amìŝa c’a sò volta l’èva sentìda cüntà – sü da sò nona cl’a stèva suta ‘l Purtòn dal siùr Marchéŝ.

Quant ca j èrun adré a traspurtà ‘l campanòn ad Malè, tanti àni fa - in d’l’atravèrsament d’l’abitàd ad Cudògn, al Parvòst d’alura l’èva dai l’ùrdìn al secrìsta da sunà al campanòn d’la tur da ca paròchia chì. Ad rimànd, dal car ca traspurtèva quél ad Malè, ‘na vuŝ l’arés dìt: “tas lì tì, biasòn, ca mi son al campanòn ad Trabatòn”. Da alùra al dèt ch’ém dì prima. La storia di “sàcri sbrònži” l’è tat varia. Lasém astà ‘l discurs di tàŝ ca sid’nò na purtaréŝ luntàn e s’na farésum di nemìŝ pulìtich (mèi sarés dì: avérŝàri in pulìtica) püsè amò ‘d quéi ca gh’ém bèle e agh’n’é bèle asè e na vànŝa! Sémpor sü l’Avenìre, legiüd surevia, diŝarém amò ca i sò rintùch , in campàgna i sèrvìvun a la vita ‘d tüt’i dì. I regulèvun l’ura dal mangià dal meŝ’dì e d’la ŝéna, andà e turnà dai càmp par chi laurèva, l’alàrme prì pumpiér in caso d’incéndi.

Dasmenteghém prò miga ca a secund di rintùch, i campan i sèrvivun par dì’ ca èra mort un quaidün: mas’c o fém’na, giùn o vèc’, fiulìn picin o anca nal dì di funerài quand ca l’èra dré a ‘ndà in Césa; al numor di rintuch i èrun divèrŝ da un sit a c’l’altor, da un cumùn o ‘na paròchia a c’l’altra.

Infìn, ma ‘péna pr’ùra, i campan i servivun e i sèrvun in d’le fèste, tüte le fèste quand ca i cristìan i ciapèvun pàrt a le fünŝiòn: méŝa granda o nurmàl, dutrìna, purtesiòn , spusàŝ e via discoréndo!

E i dèvun fastidi a niŝün. Niŝün as lumentèva, miga tame incô c’al füm chì di candìl al pàŝa anca travèrs i rintùch di nosti campàn. Gnanca i “mangiaprét”!

Ciau né, a la pròsima.

Pinu Pagàn - cudugnìn

S íUONARE LE CAMPANE A MARTELLO PER PROTESTARE CONTRO LE TASSE (traduzione letterale dal dialetto codognino)

Tra i tanti ritagli di giornale che trattano argomenti storici, in una della pigne di uno dei tre vecchi armadi nel seminterrato, pieno zeppo di “carta” - come diceva la mamma dei miei figli che in questi giorni qui sono già 5 anni che ha preso un’altra via, cioè è andata avanti a prenotarci il posto anche per noi, come penso con Fede, vicino a Lui - bene allora dirò che su un’edizione milanese del giornale Avvenire della prima metà del 2006, è pubblicata una notizia che andrebbe proprio bene anche oggi. Non stonerebbe proprio mica!

Appena dopo il 1500 a Milano, quella che ora chiamiamo metropoli ma che ai miei tempi, quando che era bambino, ci dicevamo “la cascinazza”, bene qui, proprio qui, i milanesi, hanno fatto suonare le campane a martello per protestare contro le tasse che gli spagnoli, che allora comandavano, avevano messo. Tasse nuove perché - dicevano - che avevano da coprire le tante spese militari, aumentate per vie delle continue guerre, guerriglie e scaramucce un poco dappertutto. Se facciamo un paragone col giorno d’oggi , anche se chi ci governa da Codogno, Lodi, Milano e Roma , che sono dello stesso colore, dicono il contrario, ogni minuto bisognerebbe dire al sacrestano di stare li sotto il campanile in pianta stabile, pronto a tirare la corda di “biagione” il campanone più grosso della torre della parrocchia di San Biagio. Non ci sono più le corde, ma le campane suonano lo stesso con una tastiera di computer per via della corrente elettrica. Una comodità!

Per tornare alla notizia di questa storia qui, cioè quella delle campane a martello, sappiamo come e quanto i milanesi, dovevano pagare. I bollettini di pagamento erano da 500, 600 e 1000 scudi d’oro. A secondo di quanto erano i loro possedimenti e i loro guadagni.

Ora quando che si sente il campanone di Trabattoni, il santo arciprete di Maleo - come diceva mia nonna Peppina - ci limitiamo a dire, con quel bel proverbio dei nostri vecchi “domani mattina abbiamo l’acqua di piedi” e mica ai piedi con la vocale “e” acuta, cioè accentata come dicono i nostri “cugini” casalini. Quando mi sento con mia cognata facciamo una bella risata con gusto!
Le storielle dei campanoni di Codogno e Maleo sono diverse. Una di quella, forse la più bella, ce l’ha raccontata, l’altro giorno il marito di Giulia, una mia amica che a sua volta l’aveva sentita raccontare da sua nonna che abitava sotto il Portone del signor Marchese.

Quando stavano trasportando il campanone di Maleo, tanti anni fa, nell’attraversamento dell’abitato di Codogno, il Parroco di allora aveva dato ordine al sacrestano di suonare il campanone della torre di questa parrocchia qui. Di rimando, dal carro che trasportava quello di Maleo, una voce avrebbe detto “taci tu, lì, biagione, che io sono il campanone di Trabattoni”. Da allora il detto che abbiamo detto prima. La storia dei “sacri bronzi” è tanto varia. Lasciamo stare il discorso delle tasse che sennò ci porterebbe lontano e ce ne faremmo dei nemici politici (meglio sarebbe dire: avversari in politica) più ancora di quelli che già abbiamo e ce n’è già a sufficienza e ne avanza! Sempre su l’Avvenire, letto sopra, diremo ancora che i suoi rintocchi, in campagna servivano alla vita di tutti i giorni. Regolavano l’ora del mangiare del mezzodì e della cena, andare e tornare dai campi per chi lavorava, l’allarme dei pompieri in caso di incendio.

Dimentichiamo però mica che a secondo dei rintocchi le campane servivano per annunciare che era morto qualcuno: maschio o femmina, giovane o vecchio, bambino piccolo o anche nel giorno dei funerali quando stava entrando in Chiesa; il numero dei rintocchi era diverso da un sito a quell’altro, da un comune o una parrocchia a quell’altra.

Infine, ma appena per ora, le campane servivano e servono nelle feste, tutte le feste quando che i cristiani prendono parte alle funzioni: messa solenne o normale, dottrina, processione, sposalizio e via discorrendo!

E davano fastidio a nessuno, nessuno si lamentava, mica come oggi che il fumo delle candele passa anche attraverso il rintocchi delle nostre campane. Nemmeno ai “mangia preti”!

Ciao né, alla prossima.


© RIPRODUZIONE RISERVATA