Un cinés al disèva: «Una clavatta una lila , due clavatte due lile»

Un cinés al disèva: «Una clavatta una lila, due clavatte due lile»

di Pino Pagani

In dì di ‘d marcà, a Cudògn, apena f’nìd la guèra, la secùnda mundial, nal cantòn ad Piàŝa Morta quéla di giardìn püblìch e dal marcà cupèrt, tra la cà dal Parvòst, la Céŝa Granda e la stretòja ca porta in piàŝa Granda, indue gh’è amò divèrsi ôg’ ad butéga dal marcant, iér Bulòn, inco ‘d Benùŝ, cusìn ad mè pà Napuliòn, e püsè avanti gh’èra ‘l macelàr Gréchi, ura sede d’la Pro Loco, ben ricudarò ca pužisiunàd propi in ca mira chì, gh’èra un cinés, al prìm c’ho vist. Poch al gh’èva da ca luntanìsima e tant pupulùsa e pupulàr naŝiòn chì, prò i disèvun ca l’èra cinés! Al gh’èva miga tant i ugìn picinìn a màndurla, prò l’èra cinés.

L’èra vüna d’le bèle figüre d’una volta di anbülànt al marcà ‘d Cudògn’. Dadré a ‘n’umbrèla, pustàda par tèra e cun vüna ‘n man, l’umìn, grand me mì, quindi picinìn, al vendèva cravàt ad ŝéda e par atirà l’atensiòn d’la gent ca pasèva e c’la guardèva incuriužìda al disèva cun la sò vuŝìna: una clavatta una lìla, due clavatte due lile»! Secund lü, l’èra ‘na manéra da publicižà la sò marcanŝìa cun al scünt.

N’èvi parlàd cun Giàni, papà ‘d Luciàna, ‘na bèla biundìna ca trovi da spés in piàŝa (cul sò giun om cal ruŝa la caruŝèla cun la bèla neudìna), ca prò a sò volta l’è bèle diventàda nòna, lü Giàni, agh tégn a dìl, urgugliùs, da ves bisnònu (‘na volta l’èra impiegàd in quela ca ciamèvum la “banca di prét” parchè l’èra stai fundàda propi da Lur a l’inìŝi dal sécul pasàd, cun la grand pasiòn par la futugrafia, tant’è c’l’ha vinŝüd anca divèrsi premi), bén lü al disèva da ricurdàs ben dla “lila” e dle due “lìle”, ma ‘l m’èva dit anca ca gh’èra i cinès, sémpor in cal periodo chì d’inìŝi primavéra ca i vendèvun al marcà i fiùr frésch. Püsè ‘d quést s’na ricurdèva miga d’altor.

Un amìs fitàgul ca ‘na volta ’l gh’èva ‘na casìna in quel ad Malé e che ura al stà a Cudògn, spusad cun Lüisa, amìsa d’uratòri d’la mè dona Tina, incuntràd a ‘na taulàda in un lucàl, incô a la moda, par i sò menü nustran, ciuè quéi d’una volta, fai andà cun roba nustràna, nal parlà, insì a la buna, al m’èva anca dit ca lü, chi cinés là, j a cunusèva parchè al tudèva le “cintüle” ca j a misürèva cun le “clavàte”.

Par parlà amò dle “clavàte”, dète anca gularine – tame agh disèva ‘l pà d’la mè dona Truncunìn, ciuè quel ca dopu al sarés d’ventàd al mè misè (nal dialèt mudèrn incô la ciàmun: suocero) - clavàte ca i nimpìvun l’umbrèla, j èrun ad tanti culùr e miga tüte ‘d ŝéda, tame na fèvun créd, ma cunfeŝiunàd cun un téŝüd nôu, püsè autàrtìch, almén insì i disèvun i nosti vèc’.

Già, parchè, ghi da savè ch’èra da miga tant f’nìda la guèra, tame ho bèle dit prima, e mi gh’èvi mén d’una deŝéna d’ani e cun i tanti amìs, Cianìn, Chèno, Cècu, Gigì, Erminio, Mentino e tanti ma tanti altor amò, andèum a sgiügatà dai Padri tüt’i dì ma pròpi tüt’i dì, a l’uratòri quand ca gh’èra pô don Giüŝèp, püsè inàns’ don Pepino cun don Enio e ‘ndèvum poch in gìr par Cudògn’, se nun pr’andà a ciapà part a le tante iniŝiatìve ca na gnèva sügerìde in d’la Céŝa Granda o la pü part a la Cèŝa di Frà.

Da alura al dì d’incô, da stràda i cinés n’han fai, suratüt nel setur dal comèrcio. Chi pensèva ca dopu püsè ‘d cinquant’àni la storia la ’sarés ripetuda. Divèrs i cinés dai tanti “vu cumprà” ciamàd incô estracumünitàri od anca genericamént “maruchìn”, scapàd, pori fiôi, dai sò Paés in guèra. Purtrop miga tüti. Un quaidùn l’è anca un bèl malnàt e ‘l fa tribülà e ‘nsì na van da méž tüti. Tut mund, l’è paés!

Clavàte – tame ‘l disèva al cinés al marcà ‘d Cudògn ca’l fèva cuncurénža ai nòsti cumèrciant. Vün da quèsti, al siùr Piaŝòli , grand me là, un granatiér, ca’l vendèva anca i capéi Borselìno, i püsè bèi ’n contrada granda – dis ca i custèvun un ôg’ a d’la tésta - e sempor a man sinistra, ‘n pitìn püsè inàns’ al žiu ‘d mè màma Rusìna, Vicéns’ (fradél dal ziu don Giuàn Marzagàli, grand amìs ad Trabatòn, sant parvòst ad Malè, d’l’unurèvul Mauri, “facia bèla”, tame ricurdèva sémpor nona Pepìna –surèla di primi dù - e tame g’ho bèle dit tant volt anca su cal nost giurnal chì, ma dis ca val la péna ricurdal ogni tant, e via discoréndo) grand invàlìd d’la prima guèra mundial indue l’èva pèrs un ôg’, ca insèma a la sò secùnda dona, la žia Inès nal butighìn la giüstèva suratüt i umbrèl.

A prupòsit dal cinés venditùr di umbrèl, i disèvun ca sa’t s’èri bon da tirà sül préŝi, at pudèvi anca purtà via la cravàta cun cinquanta ghèi al post d’una “lìla”.

Prima ‘d rivà su la man destra d’la Cuntrada Granda, ura via Ruma, a la Pasticerìa ‘d Bèlatèsta, quéla premiàda, d’la cutugnàda e dal biscòt Cudògn’, gh’èra anca ‘l negoŝi d’le surèle Gréchi – zia e màma dal mè amìs Bìcio (ca’l gh’èva ‘na grand bèla vus e ca pô da giuv’nòt l’è d’ventàt un gran bon giugadùr ad biliàrd), cun tanta altra roba in vedrìna, da mét sü, tame i guant e i fulàr.

Ma quésta l’è ‘n’altra storia ca nal caso disarém un’altra volta. Ura i cinès a Cudògn né gnüd divèrsi altor amò, ma par la pü part i èn ustèr o barìsti.

Ciau né. A la pròsima.

Pinu Pagàn - cudugnìn

IL CINESE DICEVA: «UNA CLAVATTA UNA LIRA , DUE CLAVATTE DUE LIRE» (traduzione letterale dal dialetto codognino)

Nei giorni di mercato a Codogno, appena finita la guerra, la seconda mondiale, nell’angolo di Piazza Morta, quella dei giardini pubblici e del mercato coperto, tra la casa del Prevosto, la Chiesa Grande e la strettoia che porta in piazza Grande. Dove ci sono ancora diverse vetrine di bottega del mercante, ieri Bulloni, oggi di Benuzzi, cugino di mio papà Napoleone, e più avanti c’era il macellaio Grecchi, ora sede della Pro Loco, bene, ricorderò che posizionato proprio in questo luogo qui, c’era un cinese, il primo che ho visto.

Poco aveva di questa lontanissima e tanto popolosa e popolare nazione qui, però dicevano che era cinese! Aveva mica tanto gli occhietti piccoli a mandorla, però era cinese.

Era una delle belle figure di una volta di ambulanti al mercato di Codogno. dietro ad un ombrello, postato per terra e con una in mano, l’omino , grande come me, quindi piccino, vendeva cravatte di seta e per attirare l’attenzione della gente che passava e che guardava incuriosita, diceva con la sua vocetta: «una clavatta una lira, due clavatte due lire» (naturalmente mangiando la erre e sostituendola con la elle!). Secondo lui, era una maniera di pubblicizzare la sua mercanzia con lo sconto.

Ne avevo parlato con Gianni, papà di Luciana, una bella biondina che trovo spesso in piazza (con suo marito che spinge la carrozzella con la bella nipotina), che però a sua volta è già diventata nonna, lui Gianni, ci tiene a dire, orgoglioso, d’essere bisnonno (una volta era impiegato in quella che chiamavamo “la banca dei preti” perché era stata fondata proprio da Loro all’inizio del secolo passato, con la grande passione per la fotografia, tant’è che ha vinto anche diversi premi), bene lui diceva di ricordarsi bene della “lila” e delle due “lile”, ma mi aveva detto anche che c’erano cinesi, sempre in questo periodo qui, d’inizio primavera che vendevano al mercato i fiori freschi. Più di questo non si ricordava mica altro.

Un amico fittavolo che una volta aveva una cascina in quel di Maleo, e che ora abita a Codogno, sposato con Luisa, amica d’oratorio di mia moglie Tina, incontrato a una tavolata in un locale, oggi alla moda per i suoi menù nostrani, cioè quelli di una volta, fatti andare con roba nostrana, nel parlare così alla buona, mi aveva anche detto che lui, quei cinesi là, li conosceva perchè comperava le cinture che le misurava con le cravatte.

Per parlare ancora delle cravatte, dette anche “collarine” - come diceva il papà di mia moglie, Tronconi, cioè quello che dopo sarebbe diventato il mio suocero (nel dialetto moderno oggi lo chiamano: suocero) – cravatte che riempivano l’ombrello, erano di tanti colori e mica tutte di seta, come ci facevano credere, ma confezionate con un tessuto nuovo, più autarchico, almeno così dicevano i nostri vecchi.

Già perchè dovete sapere che era da tanto finita la guerra, come ho già detto prima, ed io avevo meno di una decina d’anni e con tanti amici: Luciano, Cheno Cecco, Gigi, Erminio, Clemente e tanti ma tanti altri ancora, andavamo a giocare dai Padri tutti i giorni ma proprio tutti i giorni, all’oratorio quando c’era don Giuseppe (Carenzi, nda), più avanti don Peppino (Fiorani, nda) con don Ennio (Rizzardi, nda) e andavamo poco in giro per Codogno, se non per andare a prendere parte alle tante iniziative che ci suggerivano nella Chiesa Grande o la più parte alla Chiesa dei Frati.

Da allora al giorno d’oggi di strada i cinesi ne hanno fatta, soprattutto nel settore del commercio. Chi pensava che dopo più di 50 anni la storia si sarebbe ripetuta. Differenti i cinesi dai tanti “vu cumprà” chiamati oggi extracomunitari od anche genericamente “marocchini”, fuggiti, poveri ragazzi, dai loro Paesi in guerra. Purtroppo mica tutti. Qualcuno è anche un bel birichino e fa tribolare e così ne vanno di mezzo tutti. Tutto il mondo è paese!

Cravatte – come diceva il cinese al mercato di Codogno che faceva concorrenza ai nostri commercianti. Uno di questi, il signor Piazzoli, grande come là, un granatiere che vendeva anche i cappelli Borsalino. I più belli in contrada grande – dicono che costavano un occhio della testa – e sempre a mano sinistra, un pochino più avanti lo zio di mia mamma Rosina , Vincenzo (fratello dello zio don Giovanni Marzagalli, grande amico di Trabattoni, santo parroco di Maleo, dell’onorevole Mauri “faccia bella” come ricordava sempre nonna Peppina – sorella dei primi due – e come ho già detto tante volte anche su questo nostro giornale qui – ma dicono che vale la pena ricordarlo ogni tanto, e via discorrendo) grande invalido della prima guerra mondiale dove aveva perso un occhio, che assieme alla seconda moglie, la zia Ines, nel botteghino aggiustava soprattutto gli ombrelli.

A proposito del cinese venditore di ombrelli, dicevano che se eri capace di tirare sul prezzo, potevi anche portare via la cravatta con 50 centesimi al posto di una “lira”.

Prima di arrivare sulla parte destra della Contrada Grande, oggi via Roma, alla Pasticceria di “Bellatesta” (all’anagrafe Cornali, nda) quella premiata, della cotognata e del biscotto Codogno, c’era anche il negozio delle sorelle Grecchi – zia e mamma del mio amico Fabrizio (che aveva una gran bella voce e che poi da giovanotto è diventato un grande buon giocatore di biliardo), con tanta roba in vetrina, da indossare, come i guanti e i fular.

Ma questa è un’altra storia che nel caso diremo un’altra volta. Ora i cinesi a Codogno ne sovo venuti diversi altri ancora, ma per la maggior parte sono osti o baristi.

Ciao né. Alla prossima.

Pino Pagani- codognino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti ( 0 ) Regolamento Commenti: Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento del sito . I commenti che verranno ritenuti offensivi o razzisti non verranno pubblicati e saranno cancellati.