L’uratòri la dumènica disnà, l’uratorì fra la smàna
Foto standard

L’uratòri la dumènica disnà, l’uratorì fra la smàna

di Pino Pagani

Dopu la dutrìna d’le dù dal disnà d’la duménica, nüm mas’c, fèvum la fìla da Madaléna a tô i bombi. I püsè siùrét i gnèvun a l’uratòri žabèle furnìd, parchè jèrun pasàd al butighìn ad Maria de l’Orti sü la curva ‘d San Barnardìn, pr’andà dale Suore Tundìni, in du gh’èra l’àltor uratorì ma quél d’le fiôle; un quaidün altor as fèrmèva da la Fiurénŝa pô pusè inanŝ amò, da Carneŝèla sül cantòn ad via Cabrini. Ura chì in due tanti sécui indré gh’èra un bèl cunvént al mònìch, i gh’àn trai žu tüt e gh’è un purteghét cun un palažét custrüìd in chi ultìm àni chì.

Uratòri: prim sìt dopu la cà e la famìlia par savè tame ‘s fa a vìu. In tra méŝ la scòla. Almén insì la pensèvun i nosti vèc’ e, mì la pénsi amò anca incô.

Le pisère invéce indèvun da le suore Salesiane (gh’èra poch üŝ ciamàle cul tìtul d’la sò fundatrìž: cabriniàne, un qual cudugnìn tüt’al pü j a ciamèva “suore Misiunàrie”, tame i a ciàmun amò anca incô) indue gh’èra c’l’àltor uratori.

Nüm mas’c, tam’ém bèle dìt ‘ndèvum a l’uratòri dai “pàdri” anca sa i Padri Giüsepìni da ‘na catèrba d’àni i gh’èn miga pü, parchè i sèrun ritiràd nal sò istitut insül nuaréŝ in Piemùnt.

Chì, al prìm diretùr l’èra stài don Giüsép Carénži c’al gh’èva ‘na belìsima vuŝ baritunàl e pô cal sant om ad don Pepìno (al don Bosco d’la bàsa) d’la famìlia di cumèrciant ad bestiàm, i Fiuràn ad Guardamèi. A Cudògn sarés gnüd dopu divèrsi ani, sò fradél don Casto a fa ‘l parvòst.

Ben, turném prò al disnà d’la duménica, quand l’èra squàsi un obligh, dopu dutrìna andà al cìne. La càŝa par tô ‘l biliét l’èra a l’ingrés apéna indrén in fàcia a la Capelìna. Vüna d’le caŝére ricurdàde l’èra la Maŝuléti, la siura Giüžepìna, c’l’èva spuŝàd al siur Mario, un milanéŝ tüt cà, laurà e da bon catòlìch: céŝa e l’aŝiòn catòlica.

S’at gh’èvi miga i gh’èi tüti par tô ‘l biliét, la siùra Maŝuléti , bastèva miga sugütà a s’ciunfàla cul dì’ d’avégh miga i d’né, la ta dèva instés al biliét. Penicule, viŝiunàde al dì prima da don Pepìno cun “Cechelu Tir’indré” in gabìna, prunt a fèrmà la màchìna pr’uscurà le scene c’andèva miga ben e magàri pustàgh un bèl taiòn: cunseguénŝa ca num fiôi, parchè s’èrum miga dal tàrdi, s’n’acurgèvum e insì dürant la pruieŝiòn partiva le ŝifulàde.

Par la pü part i èrun cine da stràŝ e pùlvor, ciuè quei di banditi, i cav-boi tame j a ciamèvum nüm. Puchìsim film d’amùr, una qual penìcula storìca e va là che vai béne. Sem gnùd grand instés !

Tüt e tant àltor amò a prupòsit d’l’uratori, l’èm paŝàd in raségna cun l’amìŝ Carlo Facendìni ca pr’un pò l’èva fai al bilietàri, ciuè al spachèva i biliét a l’ingréŝ dal cine. Aséma pô sém truàd cun altor dü, ca prò i vôrun miga ca’s disa ‘l sò num, parché i han ciapàd un’altra stràda. Pasiénŝa. Speri tant ca i gh’àbiun da turnà a “l’uìl” tame ‘s dìs.

Intand ca la memoria la fà poch o miga tant cilèca, fém un qual pas indré , e ricurdarém anca la méŝa d’la duménica matìna e in d’le fèste cumandàde da la nosta Santa Religiòn, a la Cèŝa di Frà: a vot e méža le fiôle, a nôv e méža nüm mas’c, pô un’uréta amò da sgiügatà… cul vestìd bèl d’la fèsta e da stà aténti a spurcàl miga, sid nò l’èra brodo quand ca ta turnèvi a cà, ben diŜarém d’ l’uratori, apéna travèrŝàd la strada e prima ca “biaŝòn” al campanòn, ‘l sunéŜ al meŝ’dì e ‘nsì ‘ndà a la travìs! Sacrista l’èra Gino-Mario cun surevia ‘na sculmàgna , tantu simpatica ca prò l’è miga tant fina da pudèla scrìu.

Prima d’le du dopu mangiàd, un bèl pò prima, s’èrum žabéle fôra dal purtòn a spetà Madre Giuliana, suor Alessandrina, suor Rosalia, suor Cunegònda, suor Tecla e le altre suore ca na fèva dutrìna quand ca gh’èra mica i catechisti làich, tame al dì d’incô.

Anca mi, pr’un para d’àni i m’èvun dai un grüpét ad fiulìn d’la preparatoria , quéla ciuè prima d’esìlo, sistemàd apéna indrén da la céŝa, suta l’orgun; l’an dopu, i sarésun paŝad a Carlo Ceréti ca’l fèva dutrìna nal coro , dadré da l’altàr magiùr indue sa sentiva al cocodè e ‘l chichirichì dal pulè nal curtìl ad don Nuncio.

Fnìd al cìne , gh’èra amò temp da fa quàtor tir al balòn c’l’andèva inanŝ fin a sìra négra, quand sunèva la campanèla opür una qual màma o papà i gnèvun a tônu pr’andà a cà.

Un qual àn dopu, Madaléna ca l’è morta a genàr a la bèla età ‘d cent’cinch’àni e le sò trè bèle fiôle, l’èva smìŝ da vend i bombi, parchè a l’uratori s’èra dèrvìd un baretìn cun la siura Žina cun ‘ Vangelìsta ca i fèvun un bon gelàto.

Ad sùra invéce, nal stàbil a trì pian d’l’ingréŝ, indu stèva don Antòni, cul méž tuscan sémpor tra i àvor e cal fèva l’urganìsta in cèŝa granda, prima d’andà a fa ’l parvòst a Burtùnogh, e pô don Enio ca’l dirigèva al coro prima d’andà a fa ‘l parvòst a la nôva Cèŝa dedicàda a Santa Cabrini al Vilàgio San Biàŝ, ben diŝarém ca chì gh’èra al bar di om catòlich indue i giughèvun a cart, gestìd dai Bergamàsch, ad num Pèdor al papà e sò fiôl Luigiòn, amìŝ ad mè pà Napuliòn.

Sem saltàd dal pìr al pèrsogh; da ‘na ŝìbra em fai drén un sòcul tame i disun i cèrgh cudugnìn, ciuè da dì d’la dumenica a l’uratori cun tüta la sò atività ca p’rò tràne la Méŝa e la dutrìna, as frequentava pür tüti i santi dì d’la smàna, sem pasàd a ‘na revisiòn d’l’ambient.

Bèi témpi. Par f’nìla ripetarém amò ch’ém pasàd di témpi bèi pür intraméŝ a la guèra, cun di santi prét e d’le cumpagnìe sàne c’amò anca incô par quéi ca j èn amò al mund tame mì, gràsie a Diu, s’la ricordun e s’la ricurdarém fin a quand a Lü agh piaŝarà.

M’ingüri ca la giuentü dal dì d’incô la g’àbia da truàs altretànt ben. Gh’ò tanta fidücia parchè la radìŜ l’è sana. Ciau né.

Pinu Pagan – cudugnìn

L’ORATORIO LA DOMENICA POMERIGGIO E... FRA LA SETTIMANA (trasposizione letterale dal dialetto codognino )

Dopo la dottrina delle due del pomeriggio della domenica, noi maschi, facevamo la fila da Maddalena a comperare i bombi. I più signorotti venivano all’oratorio già forniti, perché erano passati al botteghino di Maria de L’Orti, sulla curva di San Bernardino per andare dalle suore Tondini, dove c’era l’altro oratorio ma quello delle ragazze; qualcun altro si fermava dalla Fiorenza poi più avanti ancora , da Carnesella sull’angolo di via Cabrini. Ora qui dove tanti secoli indietro c’era un bel convento di monache, hanno demolito tutto c’è un portichetto con un palazzotto costruito in questi ultimi anni qui.

Oratorio: primo luogo dopo la casa e la famiglia per sapere come si fa a vivere. In mezzo la scuola. Almeno così la pensavano i nostri vecchi e io la penso ancora anche così.

Le ragazze invece andavano dalle Suore Salesiane (c’era poco uso chiamarle col titolo della loro Fondatrice: cabriniane, qualche codognino, tutt’al più le chiamava “suore Missionarie”, come le chiamano ancora anche oggi) dove c’era l’altro oratorio.

Noi maschi, come abbiamo già detto, andavamo all’oratorio dai “padri” anche se i Padri Giuseppini da una caterva di anni non ci sono mica più, perché si erano ritirati nel loro istituto sul novarese in Piemonte.

Qui, il primo direttore era stato don Giuseppe Carenzi che aveva una bellissima voce baritonale e poi quel santo uomo di don Peppino (il don Bosco della Bassa) della famiglia di commercianti di bestiame, i Fiorani di Guardamiglio. A Codogno sarebbe venuto dopo diversi anni suo fratello don Casto a fare il parroco.

Bene, tornando però al pomeriggio della domenica, quando era quasi un obbligo, dopo la dottrina andare al cinema. La cassa per comperare i biglietti era all’ingresso appena dentro di fronte alla Cappellina. Una delle cassiere ricordate era la Mazzoletti, la signora Giuseppina, che aveva sposato il signor Mario, un milanese tutto casa, lavoro e da buon cattolico: chiesa e azione cattolica.

Se non avevi mica tutti i soldi per comperare il biglietto, la signora Mazzoletti bastava mica continuare insistere col dire di avere mica i soldi, ti dava lo stesso il biglietto. Pellicole visionate il giorno prima da don Peppino con “Francesco tira indietro “ in cabina, pronto a fermare la macchina per oscurare le scene che mica andavano bene e magari effettuare un bel taglione: con sequenza che noi ragazzi, perché non eravamo mica del tardi, ce ne accorgevamo e così durante la proiezione partivano le fischiate.

Per la maggior parte erano cinema da stracci e polvere, cioè quelle di banditi, i cow boy come li chiamavamo noi. Pochissimi film d’amore, una qualche pellicola storica e va là che vai bene. Siamo venuti grandi lo stesso!

Tutto e tanto altro ancora a proposito dell’oratorio, l’abbiamo passato in rassegna con l’amico Carlo Faccendini che per un poco aveva fatto il bigliettario, cioè spaccava i biglietti all’ingresso del cinema. Insieme poi ci siamo trovati con altri due, che però non vogliono mica che si dica il loro nome, perchè hanno preso un’altra strada. Pazienza. Spero tanto che abbiamo a tornare “all’ovile” come si dice.

Intanto che la memoria fa poco o mica tanto cilecca , facciamo un qualche passo indietro e ricorderemo anche la Messa della domenica mattina e nelle feste comandate dalla nostra Santa Religione, alla Chiesa dei Frati: 8 e mezzo le ragazze, alle 9 e mezzo noi maschi , poi un’oretta ancora da giocare... col vestito bello della festa e stare attenti a mica sporcarlo se no era brodo quando che tornavi a casa , bene diremo dell’oratorio, appena attraversata la strada e prima che “biagione” il campanone , suonasse il mezzodì e così andare a mangiare! Sacrestano era Gino-Mario con un soprannome, tanto simpatico che però è mica tanto fine da poterlo scrivere.

Prima delle 2 dopo mangiato, un bel pò prima, eravamo già fuori dal portone ad aspettare Madre Giuliana, suor Alessandrina, suor Rosalia, suor Cunegonda, suor Tecla e le altre suore che ci facevano dottrina quando che non c’erano mica i catechisti laici, come al giorno d’oggi.

Anch’io , per un paio d’anni, mi avevano dato un gruppetto di bambini della preparatoria, quella cioè prima dell’asilo, sistemato appena dentro la Chiesa, sotto l’organo; l’anno dopo sarebbero passati a Carlo Ceretti che faceva dottrina nel coro, dietro all’altare maggiore, dove si sentiva il coccodè ed il chiricchicchì del pollaio nel cortile di don Nunzio.

Finito il cinema , c’era ancora tempo per fare quattro tiri al pallone che andava avanti fino a sera nera quando suonava la campanella oppure una qualche mamma o papà venivano a prenderci per andare a casa.

Un qualche anno dopo, Maddalena che è morta a gennaio alla bella età di 105 anni, e le sue tre belle figlie, aveva smesso di vendere i bombi, perché all’oratorio s’era aperto un barèttino con la signora Zina e con Evangelista che facevano del buon gelato.

Di sopra invece nello stabile a tre piani dell’ingresso , dove abitava don Antonio col mezzo sigaro sempre tra le labbra e che faceva l’organista in chiesa grande, prima di andare a fare il parroco a Bertonico , e poi don Ennio che dirigeva il coro prima d’andare a fare il parroco alla nuova Chiesa dedicata a Santa Cabrini al Villaggio San Biagio , bene diremo che qui c’era il bar degli uomini cattolici dove giocavano a carte, gestito dai Bergamaschi, di nome Pietro il papà e suo figlio Luigione, amici di mio papà Napoleone.

Siamo saltati dal pero al pesco; da una ciabatta abbiamo fatto dentro uno zoccolo come dicono i proverbi codognini , cioè dal giorno della domenica all’oratorio con tutta la sua attività che però tranne la Messa e la dottrina, si frequentava pure tutti i santi giorni della settimana, siamo passati a una revisione dell’ambiente.

Bei tempi. Per finirla ripeteremo ancora che abbiamo passato dei tempi belli pur in mezzo alla guerra, con dei santi preti e delle compagnie sane che ancora anche oggi per coloro che sono ancora al mondo come me, grazie a Dio , ce lo ricordiamo e ce lo ricorderemo fino a quando a Lui piacerà.

Mi auguro che la gioventù del giorno d’oggi abbia a trovarsi altrettanto bene. Ho tanta fiducia perchè la radice è sana. Ciao né.

Pino Pagani - codognino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti ( 0 ) Regolamento Commenti: Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento del sito . I commenti che verranno ritenuti offensivi o razzisti non verranno pubblicati e saranno cancellati.